nol

آرد نول

آردی است که از اندسپرم تهیه می شود ودارای ویژگی های مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند کیک- کلوچه- بیسکویت- کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)۰/۳۸۰-۰/۵۰۰
رطوبت(حداکثر درصد وزنی)۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)۷-۱۰
گلوتن مرطوب۲۰-۲۷
اسیدیته(حداکثر)۲/۴

ستاره

آرد ستاره

(۲۱ درصد)

آردی است که بیشتر از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.اینآرد بیشتر در تولید فرآورده های مانند انواع نان های حجیم- نیمه حجیم وبرخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)۰/۵۰۱-۰/۷۰۰
رطوبت(حداکثر درصد وزنی)۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)  حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب  حداقل ۲۶
اسیدیته(حداکثر)۲/۴

3

آرد بربری

(۱۸ درصد)

آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان بربری کاربرد دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)۰/۷۰۱-۰/۸۵۰
رطوبت(حداکثر درصد وزنی)۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)  حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب  حداقل ۲۶
اسیدیته(حداکثر)۲/۴

IMG_4168

آرد سنگک

آرد سنگک: این آرد با توجه به استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران و بر اساس مشخصات توافقی با اتحادیه نان سنگک استان تهران تولید می شود.

2

آرد تافتون و لواش

(۱۵ درصد)

آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)  ۰/۸۵۱-۱/۲۲۵
رطوبت(حداکثر درصد وزنی)۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)  حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب  حداقل ۲۵
اسیدیته(حداکثر)۳/۵

4

آرد ماکارونی

ذرات آردی است که از اندسپرم گندم سخت یا نیمه سخت تهیه شده و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع محصولات خمیری و ماکارونی کاربرد دارد.

خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)  ۰/۶۵۰
رطوبت(حداکثر درصد وزنی)۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک)  حداقل ۱۲
گلوتن مرطوب –
اسیدیته(حداکثر)۲/۴